clis.nl [GNT]
Concordant Literal Idiomatic Sublinear - Nederlands
voor GNT
version 1.2
© 2015 Menno Haaijman

De 'clis.nl' regel is de woord-voor-woord vertaalregel waarin de grammaticale aspecten zijn uitgeschreven en waarin de varianten (uit 'std-1.nl') zonodig worden gebruikt.

Achtergrond

Sedert 2002 publiceert Scripture4All op het internet een concordante Engelse interlineair van het Oude en Nieuwe Testament, gebaseerd op het concordante werk van A.E. Knoch.
Vanaf de eerste publicatie van het ISA-programma was er van Nederlandse zijde voortdurend de vraag of zo'n concordante interlineair, allereerst van het Nieuwe Testament, ook niet in het Nederlands gemaakt kon worden.
Een ieder die zich bezig houdt met het Nieuwtestamentisch Grieks en de vertaling daarvan weet dat dit een uitermate complexe opgave is. Het is dan ook op veler verzoek dat deze uitgave gepubliceerd wordt.
Met nadruk wordt erop gewezen dat deze uitgave 'onder constructie' is, d.w.z. dat er t.z.t. een update van dit werk zal verschijnen.

Gebruik

De clis.nl regel is met opzet zó gemaakt dat de lezer aangemoedigd wordt om zelf zijn conclusies te trekken. Daarom is deze interlineair zo dicht mogelijk bij de Griekse grondtekst gebleven, ook al gaat dit soms ten koste van het Nederlands-idiomatische taalgebruik.
Deze opzet geeft de lezer de mogelijkheid om de gedachte van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Omdat er voor deze benaderingswijze gekozen is, is het voor een gebruiker dan ook heel gemakkelijk om dit 'kromme' Nederlands te bekritiseren. Het uitgangspunt van deze interlineair is echter dat het goed begrijpen van de grondgedachte in vele gevallen belangrijker is dan een correct-idiomatische weergave.
Het 'kromme' Nederlands vindt men in deze interlineair vooral bij het gebruik van de voorzetsels en bij de derde naamval. Het zijn juist deze voorzetsels en de derde naamval die vaak belangrijke betekenissen genereren.
Een concordante weergave van het Nieuwtestamentisch Grieks stelt de lezer dan ook in staat nieuwe mogelijkheden van een bekende tekst te onderzoeken om zo tot een verrijking van inzicht te komen.

Typografische aanduidingen

  • licht-gedrukt (lightface) : staat niet in het Grieks maar is toegevoegd ter verduidelijking van de betekenis

voorbeelden:

Openbaring 1:1 'deixai', eigenlijk het werkwoord 'tonen', in deze zin (ter verduidelijking) : 'om-te- tonen', met de toegevoegde woorden 'om-te' licht-gedrukt (lightface).

Openbaring 1:3 'hoi akouontes', letterlijk : 'de (meervoud) horenden', voor een duidelijk begrip hier weergegeven als : 'degenen horende', waarbij 'genen' in licht-gedrukte vorm (lightface).

  • schuinschrift (italics) : ter aanduiding van de 3de naamval (voor uitleg : zie 3 grammatica)

  • superscript:

  (v) vrouwelijk
  (mv) meervoud
  | HO (onvoltooide handeling) zie grammatica
  ~ medialis
  s 'anderes' = andersoortig
  e 'enig'    voorbeelden: date, diee, welkee, wiee    (std-1.nl : WIE+ENIG)

 

gerelateerd :