clis.nl [WLC]
Concordant Literal Idiomatic Sublinear - Nederlands
voor Westminster Leningrad Codex

version 1.1
Copyright 2015 Menno Haaijman

Deze editie is een werk in ontwikkeling,
met toekomstige aanvullingen en aanpassingen.

 

1. De Hebreeuwse tekst

Het bekendste Hebreeuwse handschrift, dat gebaseerd is op de Masoretische tekst, is de Codex Leningradensis uit 1008 na Chr. De Westminster Leningrad Codex versie is de tekst die voor de concordante Nederlandse interlineair als uitgangspunt genomen is.

2. Interlineaire vertaling

2.1. Woordkeuze

De woordkeuze van deze Nederlandse interlineaire vertaling is gebaseerd op de concordante methode. Hierbij wordt getracht zoveel mogelijk een eenduidige Nederlandse vertaling voor een Hebreeuws woord te geven. Deze eenduidigheid bereikt men door een concordantie te raadplegen van het betreffende Hebreeuwse woord en door vergelijking en eliminatie het juiste Nederlandse woord te vinden. Dit gebruik van een concordantie heeft tot de benaming 'concordante methode' geleid.
De Nederlandse interlineaire tekst volgt de Masoretische interpretatie van het Hebreeuws op de voet, en vertaalt consistent, ook als de betekenis van de zin door deze getrouwe weergave onduidelijk wordt. Het wordt dan aan de lezer overgelaten om de mogelijke betekenis van de betreffende zin vast te stellen.

2.2 Grammatica

De grammatica van de 'clis.nl' [WLC] volgt nauwgezet de Westminster Hebrew Morphology (WHM), om de lezer in de gelegenheid te stellen de traditionele Hebreeuwse grammatica te volgen en de Nederlandse weergave op diens waarde te beoordelen.
Er zijn enkele bijzonderheden in de Nederlandse interlineair, die hieronder kort toegelicht worden

a. de tijdaspecten van het werkwoord
Het Hebreeuws van het OT heeft strikt genomen geen werkwoordsvormen die een verleden tijd of een toekomende tijd uitdrukken.
Wanneer de stam van het werkwoord in het Hebreeuws voorzien wordt van een achtervoegsel, dan ligt de nadruk op het feit waarvoor het werkwoord staat. In deze Nederlandse interlineair wordt dit weergegeven met de gangbare Nederlandse o.t.t. , bijvoorbeeld: ik-loop. Het wordt aan de lezer overgelaten of hij in een betreffende zin een o.v.t. wil gebruiken, bijvoorbeeld: ik-liep.
Wanneer de stam van het werkwoord in het Hebreeuws voorzien wordt van een voorvoegsel, dan ligt de nadruk op de onvoltooide handeling waarvoor het werkwoord staat, bijvoorbeeld |ik-loop. Het wordt aan de lezer overgelaten of hij in een betreffende zin een toekomende tijd wil gebruiken, bijvoorbeeld: ik-zal-lopen.

b. de voorzetsels
De voorzetsels worden eenduidig aangegeven, zonder op de idiomatische betekenis in de zin te letten, dus b is altijd 'in', m is altijd 'vanaf', t is altijd 'tot'.
De אֵת (de 'athnach'), de aanduiding van het lijdend voorwerp, wordt weergegeven met een dubbele pijl ().


3. De naam en titels van God

In de gangbare Nederlandse vertalingen wordt voor de drie verschillende vormen in het Hebreeuws: El, Eloah, Elohim, eenduidig het woord 'God' gebruikt.
De clis.nl [WLC] vertaalt consistent de drie vormen : Elohim, Eloah en El.
Voor de uitheemse goden (de afgoden) worden in het Hebreeuws dezelfde termen: elohim, eloah en el gebruikt.

De naam van God wordt vertaald met de gangbare wetenschappelijke benaming 'Jahwe'.

 

 

 


Bibliografie

Interlineairs

Studiebijbel Oude Testament (12 delen), Centrum voor Bijbelonderzoek, Doorn, 2015

Kohlenberger III, John R., The Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament; Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, U.S.A., 1987

Clayton, E.H., et al., The Concordant Hebrew-English Sublinear; Concordant Publishing Concern, Santa Clarita, California, U.S.A. (unpublished)

Grammatica

WHM Westminster Hebrew Morphology Database Version 4.4, 2005, Westminister Hebrew Institute, Westminster Theological Seminary. Philadelphia, Pennsylvania U.S.A.

Kohlenberger III, John R., The Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament (Introduction); Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, U.S.A., 1987

LaSor, William.S., Handbook of Biblical Hebrew; Wm.B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, Michigan, U.S.A., 1978

Knoch, A.E. Introduction on the Concordant Version of the Hebrew and Chaldee Scriptures; Concordant Publishing Concern, Santa Clarita, California, U.S.A., 1957

Lexicons en concordanties

Wigram, George V., The Enlishman's Hebrew Concordance of the Old Testament; Hendricksons Publishers, Inc., Peabody, Massachusets, U.S.A., 1997

Hough, Dean et al., The Concordant Vocabulary of the Old Testament, Concordant Publishing Concern, Santa Clarita, California, U.S.A. (unpublished)

 


related :